ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าวังทอง

 

“แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร
แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

 

2. พันธกิจ


2.1 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ตลอดจนอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะสิ่งปฏิกูลอย่างมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามโครงการพัฒนาเมืองและผังชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีระบบการสุขาภิบาลอาหารที่ปราศจากสารพิษตกค้าง

2.5 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ฝีมือ ในอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

3.1 เด็ก เยาวชนและประชาชน มีโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3.2 บ้านเรือน ชุมชน และสถานที่สาธารณประโยชน์ มีการดูแลรักษาความสะอาด ขยะมูลฝอยมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากประชาชน

3.3 น้ำไหล ไฟสว่าง ถนนหนทาง การคมนาคมสะดวกปลอดภัย

3.4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการรับประทานอาหาร ที่ปราศจากสารพิษตกค้าง

3.5 ประชาชนมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีพึ่งพาตนเองได้