ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ256024 มี.ค. 2566
2พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 3) พ.ศ.256024 มี.ค. 2566
3พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.256524 มี.ค. 2566
4พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับ.2) พ.ศ. 256024 มี.ค. 2566
5พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254224 มี.ค. 2566
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256424 มี.ค. 2566
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 256124 มี.ค. 2566
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 256224 มี.ค. 2566
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254724 มี.ค. 2566
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 256324 มี.ค. 2566
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255924 มี.ค. 2566
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256424 มี.ค. 2566
13พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ20 ก.พ. 2566
14พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้อง20 ก.พ. 2566
15พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.25627 มี.ค. 2565
16พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.25497 มี.ค. 2565
17เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.25638 ก.ค. 2563
18เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าวังทอง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.25578 ก.ค. 2563
19พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙15 ม.ค. 2563
20พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น17 ก.ย. 2561

1 2   >>  >|