ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 054 412 953 “แหล่งสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ แหล่งสร้างชีวิต สร้างเกษตร แหล่งสร้างเขตศิลปวัฒนธรรม แหล่งก้าวนำสู่ประชาคมอาเซียน”

facebook

สายตรงนายกถาม-ตอบ
ข้อมูลเก่าเฟสกองช่าง

เฟสจัดเก็บ

ไลน์สาธา

ไลน์พัฒนาร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

mailสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
383
เดือนนี้
4,849
เดือนที่แล้ว
2,763
ปีนี้
10,059
ปีที่แล้ว
32,747
ทั้งหมด
106,248
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังทอง นายศรีคำ ขันธิมา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง เป็นประธานการ เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ร้อยตรีบุญเทียม จันทร์ฟอง นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง พร้อมคณะรองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายของเทศบาลตำบลท่าวังทองและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯในครั้งนี้
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2565
1.2การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ส.ค. .2565
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องญัตติการขออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าวังทองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(กองช่าง)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าวังทอง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลท่าวังทอง ตามนโยบาบของนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง รายงานสรุปการดำเนินการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Taffy Fondue และขั้นตอนการแจ้งปัญหา
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
แปลงแปลง ครั้งที่ 2/2565
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง อื่นๆ(ถ้ามี)

 
26 ธันวาคม 2565